Κατά την ιδιωτική περιήγηση δεν είναι διαθέσιμη η δυνατότητα πραγματοποίησης αγορών.

Όροι χρήσης

Καλώς ορίσατε στον ιστότοπο jeunesseglobal.com (στο εξής «Ιστότοπο») της Jeunesse Global, LLC (στο εξής «Jeunesse Global» ή «εμάς» ή «εμείς»). Εσείς (στο εξής «Χρήστης») έχετε ζητήσει πρόσβαση στον Ιστότοπο, στις Υπηρεσίες (που καθορίζονται παρακάτω) τις οποίες παρέχουμε μέσω του Ιστοτόπου και σε πληροφορίες, εικόνες, γραφικά, δεδομένα, κείμενο, αρχεία, συνδέσμους, φωτογραφίες, αρχεία ήχου, αρχεία βίντεο, μηνύματα, λογισμικό, επικοινωνίες, περιεχόμενο, οργάνωση, σχεδίαση, συμπίληση, μαγνητική μετάφραση, κώδικα HTML, XML και Java και σε κάθε άλλο περιεχόμενο που έχει σχέση με τον Ιστότοπο (στο εξής συνολικά «Περιεχόμενο»). Σας παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης του Ιστοτόπου και του Περιεχομένου (στο εξής «Όρους χρήσης»). Για να προσπελάσετε και να χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο, απαιτείται να αποδεχτείτε τους εν λόγω Όρους χρήσης και να συμφωνήσετε χωρίς να τους τροποποιήσετε. Εφόσον κάνετε κλικ στο κουμπί «Αποδοχή» που θα βρείτε παρακάτω, θα θεωρηθεί ότι συμφωνείτε να τηρήσετε πιστά τους εν λόγω Όρους χρήσης. Αν κάνετε κλικ στο κουμπί «Μη αποδοχή» που θα βρείτε παρακάτω, δεν θα σας επιτραπεί να αποκτήσετε πρόσβαση στον Ιστότοπο. Σημειώστε ότι άλλα τμήματα του Ιστοτόπου ενδέχεται να περιέχουν πρόσθετους και/ή διαφορετικούς όρους και προϋποθέσεις χρήσης.

Πρόσβαση

Ενδέχεται να σας παράσχουμε ποικίλους πόρους, π.χ. ειδήσεις και πληροφορίες για την Jeunesse Global, πληροφορίες για τον λογαριασμό σας, τη δυνατότητα ηλεκτρονικής επικοινωνίας με την Jeunesse Global και πρόσβαση σε υπηρεσίες και πληροφορίες που καθίστανται κατά καιρούς διαθέσιμες στον Ιστότοπο ή μέσω του Ιστοτόπου (στο εξής «Υπηρεσίες»). Διατηρούμε το δικαίωμα κατά την αποκλειστική και απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια να τερματίσουμε, να τροποποιήσουμε ή να αναστείλουμε ανά πάσα στιγμή το δικαίωμά σας να αποκτήσετε πρόσβαση στον Ιστότοπο, στο Περιεχόμενο ή στις Υπηρεσίες (για οιονδήποτε λόγο ή άνευ λόγου). Συγκεκριμένα, και χωρίς περιορισμό, μπορούμε να τερματίσουμε, να τροποποιήσουμε ή να αναστείλουμε το δικαίωμά σας να αποκτήσετε πρόσβαση στον Ιστότοπο, στο Περιεχόμενο και/ή στις Υπηρεσίες αν δεν συμμορφωθείτε προς τους παρόντες Όρους χρήσης και, αν είστε διανομέας της Jeunesse Global, προς την Αίτηση και τη Συμφωνία σας (στο εξής «Συμφωνία με την Jeunesse») ή αν παραβιάσετε τα δικαιώματά μας ή τα δικαιώματα οιουδήποτε άλλου ενδιαφερόμενου.

Απόρρητο

Η Πολιτική απορρήτου της εταιρείας μας είναι ενσωματωμένη στους παρόντες όρους χρήσης και έχει καταστεί τμήμα τους.

Συμπεριφορά

Δηλώνετε και εγγυάστε ότι (α) είστε τουλάχιστον 18 ετών, (β) χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο και το Περιεχόμενο νόμιμα και χωρίς να παραβιάζετε νόμους ή κανόνες με βάση τη νομοθεσία της περιοχής στην οποία κατοικείτε ή από την οποία χρησιμοποιείτε ή προσπελάζετε με οιονδήποτε άλλο τρόπο τον Ιστότοπο, (γ) όλες οι πληροφορίες (αν υπάρχουν) που μας δώσατε είναι σωστές, (δ) έχετε το νόμιμο δικαίωμα και την αρμοδιότητα να συνάψετε συμφωνία με βάση τους παρόντες Όρους χρήσης, (ε) θα χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο και το Περιεχόμενο τηρώντας τους παρόντες Όρους χρήσης (και, αν είστε διανομέας της Jeunesse Global, τη Συμφωνία με την Jeunesse και τις Πολιτικές και τις Διαδικασίες της), (στ) θα χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο και το Περιεχόμενο τηρώντας όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, (ζ) έχετε τη δυνατότητα να αναλάβετε και πράγματι αναλαμβάνετε την ευθύνη για κάθε κίνδυνο που έχει σχέση τη χρήση του Ιστοτόπου και του Περιεχομένου και (η) αντιλαμβάνεστε και αποδέχεστε τους όρους, τις προϋποθέσεις και τους κινδύνους που έχουν σχέση με τη χρήση του Ιστοτόπου και του Περιεχομένου.

Δεν επιτρέπεται να αντιγράψετε, να μεταδώσετε, να διανείμετε, να πωλήσετε ή να δημοσιεύσετε τμήμα ή το σύνολο του Ιστοτόπου, του Περιεχομένου ή των Υπηρεσιών αν δεν σας δώσουμε πρώτα τη ρητή και γραπτή συγκατάθεσή μας. Κατά τη χρήση του Περιεχομένου, π.χ. κατά την εκτύπωσή του, δεν επιτρέπεται να αφαιρέσετε ή να αλλοιώσετε ούτε να προκαλέσετε την αφαίρεση ή την αλλοίωση οιασδήποτε γνωστοποίησης, σήμανσης ή λεζάντας εντός ή επί του Περιεχομένου, στις οποίες ενδεικτικά περιλαμβάνονται γνωστοποιήσεις περί πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικά σήματα και δηλώσεις αποποίησης ευθυνών. Δεν επιτρέπεται να δημιουργήσετε παράγωγες εργασίες του Ιστοτόπου ή του Περιεχομένου. Όσον αφορά την προσπέλαση και/ή τη χρήση του Ιστοτόπου και του Περιεχομένου, συμφωνείτε ότι:

 • (i) Δεν θα χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο, το Περιεχόμενο ή τις Υπηρεσίες, στο σύνολό τους ή εν μέρει, με άλλον τρόπο εκτός από όσους προβλέπονται ρητώς στους παρόντες Όρους χρήσης ούτε θα χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο ή το Περιεχόμενο για οιονδήποτε σκοπό που είναι παράνομος και αθέμιτος ή απαγορεύεται με βάση τους παρόντες Όρους χρήσης ή οιονδήποτε ισχύοντα τοπικό, πολιτειακό ή ομοσπονδιακό νόμο, κανόνα ή κανονισμό∙
 • (ii) Δεν θα χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο, το Περιεχόμενο ή τις Υπηρεσίες με οιονδήποτε τρόπο που ενδέχεται να προξενήσει ζημιά, απενεργοποίηση, υπερφόρτωση ή βλάβη του Ιστοτόπου, του Περιεχομένου ή των Υπηρεσιών ή παρεμβολή στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιεί και απολαμβάνει τον Ιστότοπο, το Περιεχόμενο και τις Υπηρεσίες οιοσδήποτε άλλος ενδιαφερόμενος∙
 • (iii) Δεν θα αποκτήσετε ούτε θα επιχειρήσετε να αποκτήσετε υλικά, πληροφορίες ή άλλο Περιεχόμενο με οιονδήποτε τρόπο που σκοπίμως δεν έχει καταστεί διαθέσιμος ή δεν παρέχεται μέσω του Ιστοτόπου∙
 • (iv) Δεν θα παρακάμψετε ούτε θα επιχειρήσετε να παρακάμψετε οιαδήποτε δυνατότητα ασφάλειας του Ιστοτόπου∙
 • (v) Δεν θα πραγματοποιήσετε τροποποίηση, αποσυμπίληση, αποσυναρμολόγηση ή ανάστροφη μηχανίκευση του Ιστοτόπου, του Περιεχομένου ή των Υπηρεσιών με κανέναν τρόπο∙
 • (vi) Δεν θα πραγματοποιήσετε αναφόρτωση, αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο μετάδοση διαφημιστικού ή προωθητικού υλικού ή άλλης ανεξουσιοδότητης αλληλογραφίας στην οποία περιλαμβάνονται, χωρίς περιορισμό, ανεπιθύμητη αλληλογραφία (junk), έρευνες, αυτόκλητα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ενοχλητική αλληλογραφία (spam), αλυσιδωτές επιστολές ή σχέδια πυραμίδας προς τον Ιστότοπο ή τις Υπηρεσίες ούτε μέσω του Ιστοτόπου ή των Υπηρεσιών∙
 • (vii) Δεν θα πραγματοποιήσετε αναφόρτωση, δημοσίευση, αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο μετάδοση υλικού που περιέχει «δούρειους ίππους», «σκουλήκια», ιούς λογισμικού ή άλλο κώδικα υπολογιστή, αρχεία ή προγράμματα οιουδήποτε είδους που είναι σχεδιασμένα για να προκαλέσουν ή ενδέχεται να προκαλέσουν διακοπή, καταστροφή, παρεμβολή ή περιορισμό στη λειτουργικότητα του Ιστοτόπου, του Περιεχομένου ή των Υπηρεσιών ή οιουδήποτε λογισμικού ή υλισμικού υπολογιστή ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού∙
 • (viii) Δεν θα χρησιμοποιήσετε οιαδήποτε αυτοματοποιημένα μέσα στα οποία ενδεικτικά περιλαμβάνονται ηλεκτρονικές «αράχνες», «ρομπότ» ή «προγράμματα ανίχνευσης» για τη λήψη δεδομένων από οιαδήποτε από τις βάσεις δεδομένων μας∙ ή
 • (ix) Δεν θα ενσωματώσετε δεδομένα από οιαδήποτε από τις βάσεις δεδομένων μας σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή σε άλλα προϊόντα ή άλλες υπηρεσίες «λευκών σελίδων», βάσει προγραμμάτων περιήγησης ή ιδιοταγών εφαρμογών υπολογιστή-πελάτη ή ιστοπαγών εφαρμογών, αν δεν σας δώσουμε πρώτα τη ρητή και γραπτή συγκατάθεσή μας.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Αν δεν υποδεικνύεται κάτι διαφορετικό, ο Ιστότοπος και το Περιεχόμενό μας ανήκουν στην Jeunesse Global, στις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, στους αδειοδότες της ή σε άλλους τρίτους και προστατεύονται από τους ισχύοντες νόμους περί συγγραφικών δικαιωμάτων, εμπορικών σημάτων, ευρεσιτεχνιών και λοιπών δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύονται αυστηρά η αντιγραφή, η αναδιανομή, η χρήση ή η δημοσίευση του Περιεχομένου εκτός από τις ειδικές περιπτώσεις στις οποίες επιτρέπονται με βάση τους παρόντες Όρους χρήσης. Κανένα δικαίωμα κυριότητας ή άλλο συμφέρον όσον αφορά ευρεσιτεχνίες, συγγραφικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα, εμπορικά μυστικά και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή το Περιεχόμενο και καμία άδεια χρήσης τους δεν χορηγούνται, δεν εκχωρούνται και ούτε μεταβιβάζονται με βάση τους παρόντες Όρους χρήσης ή με αιτιολογία το γεγονός ότι θα προσπελάσετε ή θα χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο, το Περιεχόμενο ή τις Υπηρεσίες.

Όλα τα εμπορικά σήματα, τα σήματα υπηρεσιών, τα εμπορικά ονόματα και τα συγγραφικά δικαιώματα που παρουσιάζονται στον Ιστότοπο ή στο Περιεχόμενο ανήκουν αποκλειστικά σε εμάς ή στους αντίστοιχους κατόχους τους. Δεν αποκτάτε δικαιώματα σε εμπορικά σήματα, σήματα υπηρεσιών, εμπορικά ονόματα και συγγραφικά δικαιώματα που παρουσιάζονται στον Ιστότοπο ούτε άδειες χρήσης τους.

Το δικαίωμα πρόσβασης στον Ιστότοπο και στο Περιεχόμενο και χρήσης των Υπηρεσιών μας παρέχεται μόνο για χρήση στην επιχείρησή σας. Δεν επιτρέπεται να πραγματοποιήσετε αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, διανομή, εκχώρηση, υποαδειοδότηση, αναμετάδοση, πώληση ή εκπόνηση παράγωγων εργασιών του Ιστοτόπου ή του Περιεχομένου ούτε μεταπώληση ή διάθεση των Υπηρεσιών μας σε άλλους. Όλα τα δικαιώματα στον Ιστότοπο και στο Περιεχόμενό μας ή τα δικαιώματα χρήσης τους που δεν χορηγούνται ρητώς με βάση τους παρόντες Όρους χρήσης παραμένουν δικά μας ή των αδειοδοτών μας.

Εμπιστευτικές και ιδιοταγείς πληροφορίες

Την ώρα που χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο ενδέχεται να αποκτήσετε πρόσβαση σε πληροφορίες που είναι εμπιστευτικές και ιδιοταγείς για εμάς ή τους προμηθευτές και τους αδειοδότες μας ή άλλους συναφείς φορείς. Ο όρος «ιδιοταγείς πληροφορίες» σημαίνει κάθε εμπιστευτικό στοιχείο ή υλικό που ανήκει αποκλειστικά και μόνο σε εμάς ή στους προμηθευτές και στους αδειοδότες μας ή σε άλλους συναφείς φορείς και περιλαμβάνει κάθε πληροφορία ή υλικό των τύπων που ακολουθούν και έχουν αδειοδοτηθεί από, ανήκουν σε ή έχουν εκπονηθεί από οιονδήποτε από τους εν λόγω φορείς ή αντιπροσώπους τους: επιχειρηματικά αρχεία και σχέδια∙ επιχειρηματικές πληροφορίες∙ διαμόρφωση και προδιαγραφές προϊόντων∙ σχέδια και στρατηγικές μάρκετινγκ∙ χρηματοοικονομικές καταστάσεις∙ λίστες και πληροφορίες διανομέων, γενεαλογικούς πίνακες, προγράμματα αποζημίωσης και χρηματοοικονομικά στοιχεία, λίστες και αρχεία πελατών∙ τεχνικές πληροφορίες∙ εφευρέσεις∙ σχεδίαση προϊόντων∙ πληροφορίες∙ υπηρεσίες∙ δομή τιμολόγησης∙ εκπτώσεις∙ προγράμματα και καταλόγους υπολογιστών∙ πηγαίο κώδικα και/ή αντικειμενικό κώδικα∙ λογισμικό∙ και κάθε άλλη ιδιοταγή πληροφορία αυτού του είδους. Αντιλαμβάνεστε και αναγνωρίζετε ότι οι ιδιοταγείς πληροφορίες ανήκουν σε, αποκτώνται ή αδειοδοτούνται από εμάς ή τους προμηθευτές και τους αδειοδότες μας ή άλλους συναφείς φορείς, ότι έχουμε καταβάλει πολύ χρονοβόρες, επίπονες και δαπανηρές προσπάθειες και ότι οι ιδιοταγείς πληροφορίες αποτελούν για εμάς ή τους προμηθευτές και τους αδειοδότες μας ή άλλους συναφείς φορείς ένα πολύτιμο, ιδιαίτερο και μοναδικό περιουσιακό στοιχείο, το οποίο μας δίνει σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Κατά συνέπεια, πρέπει να διαφυλάξετε την εμπιστευτικότητα των ιδιοταγών πληροφοριών και να μην τις αποκαλύψετε σε οιοδήποτε άτομο ή οιονδήποτε φορέα αν δεν σας δώσουμε πρώτα τη γραπτή συγκατάθεσή μας. Θα θεωρηθείτε υπόλογοι για κάθε και οιαδήποτε παραβίαση των Όρων χρήσης και για οιαδήποτε ανεξουσιοδότητη χρήση ή αποκάλυψη των ιδιοταγών πληροφοριών. Αν αναγκαστείτε να αποκαλύψετε οιεσδήποτε από τις ιδιοταγείς πληροφορίες επειδή πρέπει να συμμορφωθείτε προς κάποιον ισχύοντα νόμο ή κανονισμό ή προς κάποια νομική διαδικασία, οφείλετε να μας ειδοποιήσετε εγκαίρως ώστε να επιδιώξουμε την έκδοση προστατευτικής εντολής ή άλλη ενδεδειγμένη μέθοδο επίλυσης του θέματος. Επιπλέον, αν αναγκαστείτε να αποκαλύψετε οιεσδήποτε από τις ιδιοταγείς πληροφορίες, πρέπει να αποκαλύψετε μόνο όσες επιβάλλεται βάσει της νομοθεσίας, θέμα για το οποίο πρέπει να ζητήσετε την επιβεβαίωση του νομικού συμβούλου σας με δικές σας δαπάνες. Οφείλετε να μας επιστρέψετε όλα τα υλικά που περιέχουν ιδιοταγείς πληροφορίες μόλις σας το ζητήσουμε.

Αποζημίωση

Οφείλετε να αποζημιώσετε, να υπερασπιστείτε και να απαλλάξετε εμάς, τις συνεργαζόμενες εταιρείες και τους αδειοδότες, τους ιδιοκτήτες, τα στελέχη, τους διευθυντές, τους εργαζόμενους, τους υπεργολάβους, τους παροχείς πληροφοριών, τους προμηθευτές, τους νόμιμους εκπροσώπους, τους αντιπροσώπους, τις μητρικές, θυγατρικές και συνεργαζόμενες οντότητές μας και τους ιδιοκτήτες, τα στελέχη, τους διευθυντές, τους εργαζόμενους, τους υπεργολάβους, τους νόμιμους εκπροσώπους, τους αντιπροσώπους, τις μητρικές, θυγατρικές και συνεργαζόμενες οντότητες καθενός από τους προαναφερόμενους (στο εξής συνολικά «συνεργαζόμενους φορείς μας») από κάθε ευθύνη, απώλεια, αξίωση, ζημία, νομική αγωγή, δικαστική απόφαση, κόστος ή δαπάνη, όπου ενδεικτικά περιλαμβάνονται εύλογες αμοιβές νόμιμων εκπροσώπων, που έχουν σχέση με (α) την αποτυχία σας να συμμορφωθείτε προς οιονδήποτε από τους παρόντες Όρους και οιαδήποτε από τις παρούσες προϋποθέσεις ή (β) τη χρήση του Ιστοτόπου ή του Περιεχομένου. Δεν αναλαμβάνουμε καμία υποχρέωση να σας επιστρέψουμε χρήματα, να σας υπερασπιστούμε, να σας αποζημιώσουμε ή να σας απαλλάξουμε από ευθύνες που οφείλονται σε, αφορούν ή απορρέουν από τους παρόντες Όρους και τις παρούσες προϋποθέσεις, τον Ιστότοπο ή το γεγονός ότι προσπελάσατε ή χρησιμοποιήσατε τον Ιστότοπο ή το Περιεχόμενο.

Δηλώσεις αποποίησης ευθυνών

ΔΕΝ ΚΑΝΟΥΜΕ ΚΑΜΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ, ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ, ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΤΗΝ ΕΓΚΑΙΡΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΡΘΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ, ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ή ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΓΙΑ ΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΣΚΟΠΟ. ΣΤΟΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ, Ο ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΟΥΝ», «ΜΕ ΚΑΘΕ ΠΙΘΑΝΟ ΕΛΑΤΤΩΜΑ» ΚΑΙ «ΟΠΟΤΕ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ». ΑΠΟΠΟΙΟΥΜΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΡΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΙΩΠΗΡΕΣ, ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΟΥΝ ΑΠΟ Ή ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ, ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ, ΟΠΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΜΗ ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗΣ, ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ ΚΑΙ ΟΣΕΣ ΑΠΟΡΡΕΟΥΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ, ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ Ή ΤΟΝ ΚΑΘΙΕΡΩΜΕΝΟ ΤΡΟΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ, ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΥΘΥΝΗ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ, ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΑΣ ΣΕ ΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. 

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕΤΕ ΚΑΘΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ, ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ. ΑΝ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΣ ΚΑΤΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ, ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΝΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΟ ΠΑΝΤΑ ΚΑΙ/Ή ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΕΣ Ή ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΛΑΘΗ. ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΥΝΑΜΙΑ Ή ΤΗΝ ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΣΑΣ (ΓΙΑ ΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΛΟΓΟ) ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΤΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ Ή ΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Ή ΝΑ ΤΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΜΕ ΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΤΡΟΠΟ Ή ΝΑ ΛΑΒΕΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟ Ή ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ, ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Ή ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΣΑΣ ΑΠΟ ΕΜΑΣ. ΔΕΝ ΕΓΓΥΟΜΑΣΤΕ ΟΤΙ Ο ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ, ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Ή ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ ΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΛΙΣΜΙΚΟΥ Ή ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΟΥΤΕ ΟΤΙ Ο ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ Ή ΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ Ή ΣΦΑΛΜΑΤΑ. 

ΔΕΝ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ Ή ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ Ή ΤΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ, ΤΗΝ ΑΛΛΟΙΩΣΗ, ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ, ΤΗ ΖΗΜΙΑ, ΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑ Ή ΤΗΝ ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ Ή ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΤΡΙΤΟΥ ΣΕ ΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ. 

ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ Ή ΔΗΛΩΣΗ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ, ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΤΟΜΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΩΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΟΛΛΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΟΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΘΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΑΤΟΜΟΥ. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΕΣΤΕ 5

ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ, Π.Χ. ΛΟΓΙΣΤΗ, ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΚΑΙ/Ή ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΕΙΔΙΚΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΑΣ. 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ, ΕΜΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΕΣ ΜΑΣ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ ΚΑΜΙΑ ΔΗΛΩΣΗ Ή ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΤΙ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Ή ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ή ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ Ή ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ Ή ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ. ΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ, ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ή ΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΥΛΙΚΑ Ή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ Ή ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΗΠΑ, ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΙΣΧΥΟΝΤΕΣ ΝΟΜΟΥΣ ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΕΡΙ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΩΝ. ΟΥΤΕ ΕΜΕΙΣ ΟΥΤΕ ΟΙΟΙΔΗΠΟΤΕ ΤΡΙΤΟΙ ΠΑΡΟΧΕΙΣ, ΕΤΑΙΡΟΙ Ή ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΕΓΓΥΗΘΟΥΜΕ ΟΤΙ Ο ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ, ΟΙ ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΕΣ ΤΟΥ Ή Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΠΟΥ ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ Ή ΑΠΟ ΟΙΟΥΣΔΗΠΟΤΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΟΧΕΙΣ, ΕΤΑΙΡΟΥΣ Ή ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΔΕΝ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΙΟΥΣ Ή ΑΛΛΑ ΕΠΙΒΛΑΒΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. 

Χρήση Υπηρεσιών

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά συμφωνείτε ότι κατά τη χρήση του Περιεχομένου, των Υπηρεσιών ή οιουδήποτε άλλου τμήματος του Ιστοτόπου μας:

 • (i) Δεν θα πραγματοποιήσετε τροποποίηση, αποσυμπίληση, αποσυναρμολόγηση ή ανάστροφη μηχανίκευση του Ιστοτόπου, του Περιεχομένου ή των Υπηρεσιών με κανέναν τρόπο∙
 • (ii) Δεν θα προβείτε σε δυσφήμηση, κατάχρηση, παρενόχληση, παγίδευση, απειλή ή οιαδήποτε άλλη παραβίαση των νόμιμων δικαιωμάτων (π.χ. δικαιωμάτων απορρήτου και δημοσιότητας) άλλων ατόμων∙
 • (iii) Δεν θα χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες με κανέναν άλλο τρόπο πλην όσων προβλέπονται ρητώς στους παρόντες Όρους χρήσης ούτε θα πραγματοποιήσετε δημοσίευση, μετάδοση, αντιγραφή, αναπαραγωγή, αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, δημοσιοποίηση, αναφόρτωση, διανομή ή διασπορά (ή χρήση του Ιστοτόπου ή του Περιεχομένου για κάποια από τις προαναφερόμενες ενέργειες) οιωνδήποτε απρεπών, βλάσφημων, δυσφημιστικών, παραβατικών, αισχρών, ανάρμοστων ή παρανόμων θεμάτων, ονομάτων, υλικών ή πληροφοριών∙
 • (iv) Δεν θα αναφορτώσετε αρχεία που περιέχουν λογισμικό ή άλλο υλικό το οποίο προστατεύεται από τη νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας (ή από δικαιώματα απορρήτου ή δημοσιότητας) αν δεν έχετε την κυριότητα ή τον έλεγχο των εν λόγω δικαιωμάτων ή αν δεν έχετε λάβει κάθε απαραίτητη συγκατάθεση∙
 • (v) Δεν θα αναφορτώσετε αρχεία που περιέχουν ιούς, αλλοιωμένα αρχεία ή οιοδήποτε άλλο παρεμφερές λογισμικό ή πρόγραμμα που ενδέχεται να προξενήσουν βλάβη σε υπολογιστές άλλων ατόμων∙
 • (vi) Δεν θα διαφημίσετε ούτε θα προσφερθείτε να πωλήσετε ή να αγοράσετε αγαθά ή υπηρεσίες για επιχειρηματικό σκοπό εκτός αν η εν λόγω Υπηρεσία επιτρέπει ειδικά τα μηνύματα αυτού του είδους∙
 • (vii) Δεν θα πραγματοποιήσετε ούτε θα προωθήσετε έρευνες, διαγωνισμούς, σχέδια πυραμίδας, αλυσιδωτές επιστολές, ανεπιθύμητη αλληλογραφία (junk), ενοχλητική αλληλογραφία (spam), αυτόκλητα μηνύματα ηλεκτρονικού ή άλλο διαφημιστικό και προωθητικό υλικό ή ανεξουσιοδότητη αλληλογραφία∙
 • (viii) Δεν θα καταφορτώσετε κανένα αρχείο που έχει δημοσιευτεί από άλλο χρήστη κάποιας Υπηρεσίας εφόσον γνωρίζετε, ή λογικά θα έπρεπε να γνωρίζετε, ότι δεν είναι δυνατή η νόμιμη διανομή του με τον τρόπο αυτό∙
 • (ix) Δεν θα παραποιήσετε ούτε θα διαγράψετε αναφορές σε συγγραφείς, νομικές ή άλλες ενδεδειγμένες γνωστοποιήσεις ή ιδιοταγείς επωνυμίες ή ετικέτες για την προέλευση ή την πηγή λογισμικού ή άλλο υλικό που περιέχεται σε κάποιο αρχείο που αναφορτώνετε∙
 • (x) Δεν θα περιορίσετε ούτε θα εμποδίσετε κάποιον άλλο χρήστη να χρησιμοποιήσει και να απολαύσει τις Υπηρεσίες ή οιοδήποτε άλλο τμήμα του Ιστοτόπου ή του Περιεχομένου∙
 • (xi) Δεν θα παραβιάσετε κώδικες δεοντολογίας ή άλλες κατευθυντήριες οδηγίες που ενδέχεται να ισχύουν για κάποια συγκεκριμένη Υπηρεσία ή για οιοδήποτε άλλο τμήμα του Ιστοτόπου ή του Περιεχομένου∙
 • (xii) Δεν θα αντλήσετε ούτε θα συλλέξετε με οιονδήποτε άλλο τρόπο πληροφορίες για άλλα άτομα, στις οποίες ενδεικτικά περιλαμβάνονται οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αν δεν σας δώσουν πρώτα τη ρητή και γραπτή συγκατάθεσή τους∙
 • (xiii) Δεν θα παραβιάσετε ισχύοντες νόμους, κανόνες ή κανονισμούς∙
 • (xiv) Δεν θα χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες αν βρίσκεστε σε χώρα στην οποία οι ΗΠΑ έχουν επιβάλει εμπορικό αποκλεισμό ή αν το όνομά σας συγκαταλέγεται στον κατάλογο Ειδικώς Σεσημασμένων Πολιτών του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ∙ ή
 • (xv) Δεν θα κοινοποιήσετε σε άλλα άτομα τον ατομικό σας κωδικό πρόσβασης, δεν θα αφήσετε κανένα άλλο άτομο να αποκτήσει πρόσβαση στον λογαριασμό σας ούτε θα κάνετε οτιδήποτε άλλο που ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια του λογαριασμού σας.

Δεν έχουμε καμία υποχρέωση να παρακολουθούμε τις Υπηρεσίες, τον Ιστότοπο ή το Περιεχόμενο. Ωστόσο, διατηρούμε το δικαίωμα να ανασκοπούμε το υλικό που δημοσιεύεται σε οιαδήποτε Υπηρεσία και να αφαιρούμε υλικό κατά την αποκλειστική διακριτική μας ευχέρεια. Ουδεμία ευθύνη αναλαμβάνουμε όσον αφορά ενέργειες ή παραλείψεις μας στη διαδικασία παρακολούθησης.

Διατηρούμε το δικαίωμα να αποκαλύψουμε ανά πάσα στιγμή όσες πληροφορίες χρειαστεί για να ικανοποιήσουμε κάθε νόμο, κανόνα, κανονισμό, νομική διαδικασία ή κυβερνητικό αίτημα που είναι σε ισχύ ή να επεξεργαστούμε, να αρνηθούμε να δημοσιεύσουμε ή να αφαιρέσουμε πληροφορίες ή υλικά, εν μέρει ή στο σύνολό τους, κατά την αποκλειστική διακριτική μας ευχέρεια.

Όσα υλικά είναι αναφορτωμένα σε κάποια Υπηρεσία ενδέχεται να υπόκεινται σε δημοσιευμένους περιορισμούς όσον αφορά τη χρήση, την αναπαραγωγή και/ή τη διασπορά τους. Έχετε την ευθύνη να τηρήσετε πιστά τους εν λόγω περιορισμούς αν καταφορτώσετε τα υλικά.

Πληροφορίες που μας δίνετε

Σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική απορρήτου, για κάθε πληροφορία, δεδομένο, αρχείο ήχου, φωτογραφία, αρχείο βίντεο και συγγραφική εργασία που μας παρέχετε, χωριστά και στο σύνολό τους, συμπεριλαμβανομένων όλων των σχολίων και των προτάσεων (στο εξής συνολικά «Περιεχόμενο που δημιουργείται από επισκέπτη»), μας χορηγείτε μη αποκλειστική, μεταβιβάσιμη, εκχωρήσιμη, υποαδειοδοτήσιμη, αόριστης διάρκειας, αμετάκλητη, διεθνούς ισχύος, χωρίς υποχρέωση καταβολής δικαιωμάτων εκμετάλλευσης και πλήρως εξοφλημένη άδεια για χρήση, κυριότητα, αντιγραφή, διανομή, πώληση, υποαδειοδότηση, αποκάλυψη, δημοσιοποίηση, εκτέλεση, τροποποίηση, δημιουργία, ολοκλήρωση δημιουργίας, εισαγωγή, εξαγωγή και εκπόνηση παράγωγων εργασιών του εν λόγω Περιεχομένου που δημιουργείται από επισκέπτη μέσω πολλαπλών επιπέδων διανομής σε κάθε και οιοδήποτε μέσο που είναι γνωστό τώρα ή θα επινοηθεί στο μέλλον.

Με βάση όσα προβλέπονται στο παρόν έγγραφο δεν θα καταβληθεί καμία αποζημίωση όσον αφορά τη χρήση του Περιεχομένου που δημιουργείτε ως επισκέπτης. Ουδεμία υποχρέωση έχουμε να δημοσιεύσουμε ή να χρησιμοποιήσουμε Περιεχόμενο το οποίο δημιουργείτε ως επισκέπτης και το οποίο ενδέχεται να μας δώσετε και επίσης έχουμε ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα να αφαιρέσουμε οιοδήποτε κάθε περιεχόμενο που δημιουργείται από επισκέπτη κατά την αποκλειστική διακριτική μας ευχέρεια.

Δημοσιεύοντας, αναφορτώνοντας, καταχωρίζοντας, παρέχοντας ή υποβάλλοντας το Περιεχόμενο που δημιουργείτε ως επισκέπτης, δηλώνετε και εγγυάστε ότι έχετε την κυριότητα ή οιονδήποτε άλλο έλεγχο όλων των δικαιωμάτων του εν λόγω Περιεχομένου όπως περιγράφεται στην τρέχουσα ενότητα, στα οποία ενδεικτικά περιλαμβάνονται όλα τα δικαιώματα που απαιτούνται για να το παράσχετε, να το αναφορτώσετε, να το καταχωρίσετε ή να το υποβάλετε.

Έχετε τη νομική ευθύνη για όλο το Περιεχόμενο το οποίο δημιουργείτε ως επισκέπτης και αναφορτώνετε, δημοσιεύετε ή αποθηκεύετε χρησιμοποιώντας τις Υπηρεσίες.

Οι Υπηρεσίες μας ενδέχεται να περιλαμβάνουν υπηρεσίες πίνακα ανακοινώσεων, περιοχές συνομιλίας, ομάδες ειδήσεων, φόρουμ, κοινότητες, προσωπικές ιστοσελίδες, ημερολόγια και/ή άλλα μέσα ανταλλαγής μηνυμάτων που έχουν σχεδιαστεί για να μπορείτε να αναφορτώνετε ή να διανέμετε πληροφορίες, υλικά και άλλο περιεχόμενο ή να επικοινωνείτε δημοσίως με όλο τον κόσμο ή με κάποια ομάδα. Έχετε την αποκλειστική ευθύνη για το σύνολο πληροφοριών, εικόνων, δεδομένων, κειμένου, αρχείων, συνδέσμων, λογισμικών, μηνυμάτων, επικοινωνιών και άλλων υλικών (στο εξής «Περιεχόμενο τελικού χρήστη») που εσείς (ή όποιος χρησιμοποιεί τον λογαριασμό σας) δημόσια ή ιδιωτικά δημοσιοποιείτε, δημοσιεύετε, διανέμετε, παρουσιάζετε, διασπείρετε ή μεταδίδετε με οιονδήποτε άλλο τρόπο μέσω του Ιστοτόπου. Δεν ελέγχουμε ούτε απαραιτήτως φιλτράρουμε ή παρακολουθούμε το Περιεχόμενο τελικού χρήστη που δημοσιεύεται στον Ιστότοπο και, συνεπώς, δεν εγγυόμαστε για την ορθότητα, την ακεραιότητα ή την ποιότητα του εν λόγω Περιεχομένου. Διατηρούμε το δικαίωμα, κατά την αποκλειστική και απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, να επεξεργαστούμε, να διαγράψουμε ή να καταγράψουμε οιοδήποτε Περιεχόμενο τελικού χρήστη που εμφανίζεται στον Ιστότοπο. Αντιλαμβάνεστε ότι με την είσοδό σας στον Ιστότοπο ή με τη χρήση του ενδέχεται να εκτεθείτε σε Περιεχόμενο τελικού χρήστη που είναι προσβλητικό και ανάρμοστο ή με το οποίο διαφωνείτε. Συμφωνείτε ότι θα χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μόνο για να δημοσιεύσετε, να στείλετε και να λάβετε μηνύματα και υλικά που αρμόζουν σε κάθε συγκεκριμένη Υπηρεσία και την αφορούν. Μας χορηγείτε περιορισμένη μη αποκλειστική, μεταβιβάσιμη, εκχωρήσιμη, υποαδειοδοτήσιμη, αμετάκλητη, διεθνούς ισχύος, χωρίς υποχρέωση καταβολής δικαιωμάτων εκμετάλλευσης και πλήρως εξοφλημένη άδεια για χρήση, κυριότητα, αντιγραφή, διανομή, πώληση, υποαδειοδότηση, αποκάλυψη, δημοσιοποίηση, εκτέλεση, τροποποίηση, δημιουργία, εισαγωγή, εξαγωγή και εκπόνηση παράγωγων εργασιών του Περιεχομένου τελικού χρήστη προκειμένου να σας παράσχουμε τις Υπηρεσίες για τις οποίες μας δώσατε το εν λόγω Περιεχόμενο.

Ειδική γνωστοποίηση όσον αφορά την παραβίαση συγγραφικών δικαιωμάτων

You may not use our Services to infringe copyrights. We will attempt to terminate Service to anyone who we become aware is repeatedly using our Services in violation of copyright law. IT IS YOUR SOLE RESPONSIBILITY TO USE THE SERVICES IN COMPLIANCE WITH ALL APPLICABLE COPYRIGHT LAWS.

We reserve the right to take any and all action we deem appropriate if we become aware of conduct that we believe does not conform to the requirements of this policy, any agreement pursuant to which you use our Services or any software that utilizes them, these Terms of Use for the Website or applicable law.

Περιορισμός ευθύνης

ΣΤΟΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ, ΕΜΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΜΑΣ ΟΥΔΕΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΘΑ ΦΕΡΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΜΕ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Ή ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΕΧΟΥΜΕ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΑΜΕΣΕΣ, ΕΜΜΕΣΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ, ΘΕΤΙΚΕΣ Ή ΑΠΟΘΕΤΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ (ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΖΗΜΙΕΣ ΛΟΓΩ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ, ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΚΕΡΔΩΝ Ή ΔΙΑΦΟΡΑΣ), (I) ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΑΠΟΡΡΕΟΥΝ ΑΠΟ ΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΗΡΑΤΕ Ή ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΒΗΚΑΤΕ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Ή ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Ή ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ, (II) ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΑΠΟΡΡΕΟΥΝ Ή ΕΞΑΡΤΩΝΤΑΙ ΜΕ ΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ή ΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ Ή ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Ή ΤΗΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ Ή ΤΗΝ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ, ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Ή ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ή ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ή ΤΗΝ ΚΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ, ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ, ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΟΥ ΑΠΟΚΤΗΘΗΚΕ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ, (III) ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ή ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΑ Ή ΕΛΛΙΠΗ Ή (IV) ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΑΠΟΡΡΕΟΥΝ Ή ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΜΕ ΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΤΡΟΠΟ ΑΠΟ ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑΣ, ΕΙΤΕ ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑΣ (ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Η ΑΜΕΛΕΙΑ) ΕΙΤΕ ΓΙΑ ΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΛΟΓΟ, ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΧΑΜΕ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΝΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΟΙ ΕΝ ΛΟΓΩ ΖΗΜΙΕΣ.

ΔΕΝ ΦΕΡΟΥΜΕ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΔΙΚΤΥΑ, ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΕΣ, ΔΟΡΥΦΟΡΟΥΣ, ΠΑΡΟΧΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΝΤΕΡΝΕΤ, ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ Ή ΆΛΛΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΕΧΕΙ ΔΙΑΚΟΠΕΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Ή Η ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ Ή ΓΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, ΑΠΟΤΥΧΗΜΕΝΕΣ, ΑΝΑΚΑΤΕΣ, ΠΕΡΙΠΛΕΓΜΕΝΕΣ, ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΕΣ Ή ΚΑΚΟΚΑΤΕΥΘΥΝΘΕΙΣΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΕΙΣ ΜΕΣΩ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ, ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ Ή ΚΑΛΩΔΙΑΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ Ή ΓΙΑ ΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΑΠΟΤΥΧΙΑ Ή ΔΥΣΚΟΛΙΑ. 

ΟΙ ΑΝΩΤΕΡΩ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΘΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΕΣΑΣ ΣΤΟΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ, ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΕΙΤΕ ΛΟΓΩ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑΣ (ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Η ΑΜΕΛΕΙΑ) ΕΙΤΕ ΛΟΓΩ ΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ Ή ΔΙΚΑΙΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ. ΚΑΘΕ ΟΡΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΚΡΙΘΕΙ ΜΗ ΕΓΚΥΡΟΣ ΘΑ ΘΕΩΡΗΘΕΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΗΡΕΑΣΕΙ ΤΗΝ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ.

Σύνδεσμοι

Ο Ιστότοπος ενδέχεται, κατά καιρούς, να περιέχει συνδέσμους που οδηγούν ή παραπέμπουν σε ιστοτόπους, πόρους και διαφημιστές άλλων εταιρειών (στο εξής συνολικά «Ιστοτόπους Τρίτων»). Αναλαμβάνετε την ευθύνη για κάθε κίνδυνο που ενδέχεται να προκύψει αν συνδεθείτε στους εν λόγω Ιστοτόπους Τρίτων. Δεν φέρουμε ευθύνη για την ορθότητα ή την αξιοπιστία περιεχομένου, δεδομένων, απόψεων, συμβουλών, δηλώσεων ή άλλων πληροφοριών που παρουσιάζονται στους Ιστοτόπους Τρίτων. Δεν ερευνούμε, δεν παρακολουθούμε και ούτε ελέγχουμε την ακρίβεια ή την πληρότητα των εν λόγω Ιστοτόπων Τρίτων. Δεν φέρουμε ευθύνη για τη διαθεσιμότητα των εν λόγω Ιστοτόπων Τρίτων ούτε για την αισθητική, την εμφάνιση, την καταλληλότητα όσον αφορά τις προτιμήσεις σας ή την υποκειμενική ποιότητα ενημερωτικού ή διαφημιστικού περιεχομένου, προϊόντων ή άλλων υλικών που καθίστανται διαθέσιμα μέσω αυτών των Ιστοτόπων Τρίτων. Σας παρέχουμε τους συνδέσμους αυτούς μόνο για να σας διευκολύνουμε και ενδέχεται να διακόψουμε την παρουσίασή τους ανά πάσα στιγμή κατά την αποκλειστική διακριτική μας ευχέρεια χωρίς να σας ειδοποιήσουμε. Δεν νοείται ούτε υπονοείται ότι προσυπογράφουμε περιεχόμενο, πληροφορίες, δεδομένα, απόψεις, συμβουλές, δηλώσεις, αγαθά, υπηρεσίες ή προϊόντα τρίτων λόγω πληροφοριών, υλικού ή περιεχομένου Ιστοτόπων Τρίτων που περιέχονται, μνημονεύονται, περιλαμβάνονται ή συνδέονται από και προς τον Ιστότοπο. Αν αποφασίσετε να φύγετε από τον Ιστότοπο και να αποκτήσετε πρόσβαση στους εν λόγω Ιστοτόπους Τρίτων, αναλαμβάνετε την ευθύνη για κάθε κίνδυνο που ενδέχεται να προκύψει. Εμείς ή οιοσδήποτε συνεργαζόμενος παροχέας δεν αναλαμβάνουμε σε καμία περίπτωση ευθύνη ή υποχρέωση, άμεσα ή έμμεσα, για οιαδήποτε απώλεια, βλάβη ή ζημιά που έχετε ή εικάζεται ότι έχετε υποστεί επειδή χρησιμοποιήσατε ή βασιστήκατε σε περιεχόμενο, δεδομένα, απόψεις, συμβουλές, δηλώσεις, αγαθά, υπηρεσίες ή προϊόντα που μπορείτε να βρείτε στους εν λόγω Ιστοτόπους Τρίτων. Για οποιαδήποτε απορία σας στα θέματα αυτά πρέπει να αποτείνεστε στον διαχειριστή ή στον υπεύθυνο του εκάστοτε αντίστοιχου Ιστοτόπου Τρίτων. Κανένας σύνδεσμος προς Ιστοτόπους Τρίτων δεν σημαίνει ότι έχουμε τη νόμιμη εξουσιοδότηση να χρησιμοποιήσουμε οιοδήποτε εμπορικό σήμα, εμπορικό όνομα, λογότυπο ή σύμβολο πνευματικών δικαιωμάτων που παρουσιάζεται ή είναι προσβάσιμο μέσω των συνδέσμων αυτών ή ότι οιοσδήποτε συνδεδεμένος Ιστότοπος Τρίτων έχει την εξουσιοδότηση να χρησιμοποιήσει οιοδήποτε δικό μας εμπορικό σήμα, εμπορικό όνομα, λογότυπο ή σύμβολο πνευματικών δικαιωμάτων.

Σύνδεση με τον εταιρικό μας Ιστότοπο

Αν είστε διανομέας της Jeunesse Global, σας χορηγείται περιορισμένο, μη αποκλειστικό δικαίωμα δημιουργίας υπερκειμενικού συνδέσμου προς τον Ιστότοπο από τον αυτοαναπαραγόμενο ιστότοπο που σας παρέχουμε, με την προϋπόθεση ότι ο εν λόγω σύνδεσμος θα συμμορφώνεται προς τους παρόντες Όρους χρήσης, τη Συμφωνία με την Jeunesse και τις Πολιτικές και τις Διαδικασίες μας. Δεν επιτρέπεται να δημιουργήσετε την εντύπωση ότι οιοσδήποτε υποτομέας του Ιστοτόπου αποτελεί τμήμα του ιστοτόπου σας. Το εν λόγω περιορισμένο δικαίωμα μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή.

Τροποποίηση

Διατηρούμε το δικαίωμα, κατά την αποκλειστική διακριτική μας ευχέρεια, να αλλάξουμε, να τροποποιήσουμε, να προσθέσουμε ή να αφαιρέσουμε τμήματα των παρόντων Όρων χρήσης ανά πάσα στιγμή. Κατά διαστήματα πρέπει να διαβάζετε τους παρόντες Όρους χρήσης για να ελέγχετε μήπως έχουν γίνει κάποιες αλλαγές. Αν χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο αφού δημοσιεύσουμε αλλαγές στους παρόντες Όρους χρήσης, θα θεωρηθεί ότι έχετε αποδεχθεί τους τροποποιημένους Όρους χρήσης.

Διέπον δίκαιο

Οι παρόντες Όροι χρήσης θα διέπονται από τους νόμους του Ηνωμένου Βασιλείου και θα ερμηνεύονται και θα εφαρμόζονται σύμφωνα με τους νόμους αυτούς ανεξάρτητα από διενέξεις αρχών δικαίου. Πρέπει να εγείρετε οιαδήποτε νομική αγωγή που αφορά τον Ιστότοπο εντός δύο ετών αφότου προκύψει η αιτία της γιατί διαφορετικά θα καταστεί άκυρη και θα παραγραφεί οριστικά. Κάθε νομική αγωγή που αφορά τους παρόντες Όρους χρήσης πρέπει να κατατίθεται σε αρμόδιο δικαστήριο στο Λονδίνο. Με το παρόν έγγραφο οι συμβαλλόμενοι συναινούν για την εν λόγω δικαιοδοσία και τον τόπο εκδίκασης κάθε σχετικής υπόθεσης.

Ασφαλιστικά μέτρα σε περίπτωση παραβίασης

Στην περίπτωση πραγματοποιηθείσας ή επαπειλούμενης παραβίασης των παρόντων Όρων χρήσης, η εφαρμογή τους μπορεί να επιβληθεί μέσω λήψης ασφαλιστικών ή άλλων συγκεκριμένων μέτρων χωρίς αποδεικτικά στοιχεία για πραγματικές ζημίες αλλά εφόσον προσκομιστούν αποδεικτικά στοιχεία όλων των άλλων απαιτήσεων για τη χορήγηση των εν λόγω ασφαλιστικών μέτρων πλέον οιωνδήποτε και όλων των άλλων διαθέσιμων ένδικων μέσων.

Διάφορα άλλα θέματα

Οι διατάξεις των παρόντων Όρων χρήσης ισχύουν χωριστά και στην περίπτωση που οιαδήποτε από τις εν λόγω διατάξεις κριθεί μη έγκυρη ή μη εφαρμόσιμη, δεν θα επηρεάσει με κανέναν τρόπο την εγκυρότητα ή την εφαρμοσιμότητα των υπόλοιπων διατάξεων. Η δική μας δήλωση αποποίησης ευθυνών για την παραβίαση οιασδήποτε διάταξης των εν λόγω Όρων χρήσης δεν θα λειτουργήσει ούτε θα ερμηνευτεί ως αποποίηση των ευθυνών μας για οιαδήποτε μεταγενέστερη παραβίασή τους εκ μέρους σας.

Η παρούσα Ενότητα και οι διατάξεις των παρόντων Όρων χρήσης που πραγματεύονται αποποιήσεις δηλώσεων και εγγυήσεων, υποχρεώσεις αποζημίωσης, πνευματική ιδιοκτησία και το διέπον δίκαιο θα συνεχίσουν να ισχύουν μετά τον τερματισμό των παρόντων Όρων χρήσης.

Οι παρόντες Όροι χρήσης δεν περιορίζουν οιαδήποτε δικαιώματα ή ένδικα μέσα που ενδέχεται να έχουμε εμείς ή οι προμηθευτές και οι αδειοδότες μας ή άλλοι συναφείς φορείς με βάση τη νομοθεσία για εμπορικά μυστικά, πνευματικά δικαιώματα, ευρεσιτεχνίες και εμπορικά σήματα ή άλλους νόμους.

Οι παρόντες Όροι χρήσης και η Πολιτική απορρήτου μας και κάθε συμφωνία τελικού χρήστη που κάνει κλικ στις σελίδες μας και η οποία παρατίθεται στον Ιστότοπο και, αν είστε διανομέας της Jeunesse Global, η δική σας Συμφωνία με την Jeunesse και οι Πολιτικές και οι Διαδικασίες μας, συνιστούν την πλήρη συμφωνία μας όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο και υπερισχύουν έναντι όλων των προγενέστερων γραπτών ή προφορικών συμφωνιών. Καμία δήλωση αποποίησης ευθυνών από οιονδήποτε συμβαλλόμενο για οιαδήποτε παραβίαση ή αθέτηση υποχρέωσης με βάση το παρόν έγγραφο δεν θα θεωρηθεί ότι συνιστά δήλωση αποποίησης ευθυνών για κάθε προγενέστερη ή μεταγενέστερη παραβίαση ή αθέτηση υποχρέωσης. Οι επικεφαλίδες των ενοτήτων στο παρόν έγγραφο χρησιμοποιούνται μόνο για δική σας διευκόλυνση και δεν θα έχουν καμία νομική ισχύ.

Μια εκτυπωμένη έκδοση των παρόντων Όρων χρήσης και οιασδήποτε γνωστοποίησης που έχει δοθεί σε ηλεκτρονική μορφή θα είναι αποδεκτή σε περίπτωση διαιτησίας ή σε οιαδήποτε δικαστική ή διοικητική διαδικασία που βασίζεται ή αφορά στους παρόντες Όρους χρήσης στον ίδιο βαθμό και στο πλαίσιο των ίδιων προϋποθέσεων όπως στα υπόλοιπα επιχειρηματικά έγγραφα και αρχεία που αρχικά δημιουργήθηκαν και διατηρήθηκαν σε έντυπη μορφή. Ρητή επιθυμία των συμβαλλομένων είναι η σύνταξη των παρόντων Όρων χρήσης και όλων των σχετικών εγγράφων στην αγγλική γλώσσα όπως ομιλείται στις ΗΠΑ.

ΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ, ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΟΤΙ ΔΗΛΩΝΕΤΕ ΠΩΣ ΕΧΕΤΕ ΔΙΑΒΑΣΕΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΗΣΕΙ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΩΣ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ ΔΕΣΜΕΥΕΣΤΕ ΝΑ ΤΗΡΗΣΕΤΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΑΤΑ ΚΑΙΡΟΥΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥΣ.